AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

https://campermobil.cat/

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general següents d’aquest lloc web :

La titularitat d’aquest lloc web, https://campermobil.cat/, (d’ara endavant, Lloc Web) l’ostenta: Tarraco Center, S.L.U., proveïda de NIF: B02958536 i inscrita a: Registre Mercantil de Tarragona amb les dades registrals següents: Tom 3233, Foli 215, Secció 8, Full 56447, Inscripció 4, el representant del qual és: Félix Nicolás Magriña, i les dades de contacte del qual són:

Adreça: Carretera de València, s/n, Km. 248,800, 43006 Tarragona

Telèfon de contacte: 877240058

Email de contacte: info@campermobil.cat

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Campermòbil es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Campermòbil pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o accedir-hi.

L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.

La utilització dels continguts no requereix prèvia subscripció o registre.

L’Usuari

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Campermòbil, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten , des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiteu el Lloc Web.

El Lloc Web de Campermòbil proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per Campermòbil sense que sigui contrari al que disposen aquestes condicions, la llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets. de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per Campermòbil per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Campermòbil sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/ o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Campermòbil es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Campermòbil no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Campermòbil i l’Usuari.

L’Usuari declara que és més gran i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Campermòbil no s’adreça a menors d’edat. Campermòbil declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Campermòbil no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, assegureu-vos que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que us és aplicable, no assumint Campermòbil cap responsabilitat que se’n pugui derivar.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Campermòbil no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Campermòbil farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Campermòbil serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per laccés, navegació i lús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Campermòbil Tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

L’Usuari o tercer que realitzi un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Campermòbil haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Campermòbil.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Campermòbil, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’hiperenllaç, el lloc web en què s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Campermòbil.

L’establiment de l’hiperenllaç no implicarà l’existència de relacions entre Campermòbil i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Camppermòbil dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Campermòbil per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, l’accés i l’ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Campermòbil.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Campermòbil. Podreu visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a Campermòbil a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals dÚs.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Campermòbil es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Campermòbil es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb el dret.